Unemployment Insurance Extension Under CARES Act - Laotian

lowa Workforce Development ໃຫ້ບໍລິການແປພາສາຟຣີ ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາອັງກິດ.

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ 1-866-239-0843 ເພື່ອຂໍໃຊ້ບໍລິການແປພາສາຟຣີ ລະຫວ່າງເວລາ 8:30 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4:30 ໂມງ​ແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພຸດ, ວັນພະຫັດ, ແລະວັນສຸກ.

CORONAVIRUS AID, RELIEF AND ECONOMIC SECURITY (CARES) ACT:  CARES ACT

ກົດໝາຍຄວາມມັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ, ການບັນເທົາ, ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄວຣັດໂຄໂຣນາ  (CARES ACT)

ປະທານາທິບໍດີ ທຣັມ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ CARES. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນກົດໝາຍເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຄົນງານອິດສະຫຼະ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານຂອງລັດ ຫຼື ໝົດສິດທິຜົນປະໂຫຍດ. ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ມີ. ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຮັດການປ່ຽນແປງໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຢູ່. ພວກເຮົາຈະອັບເດດແລະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຜ່ານທາງເວບໄຊທ໌, ສື່, ໂຄສະນາ ແລະສື່ໂຊຊຽວຂອງພວກເຮົາ. ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຍົງບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເວລານີ້.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ.

ໝາຍເຫດ: ກົດໝາຍ CARES ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງຶນ ໂດຍຈ່າຍເງິນໃຫ້ບຸກຄົນສູງສູດ 1,200 ໂດລາ ພ້ອມທັງເງິນເພີ່ມເຕີມ 500 ໂດລາ ໃຫ້ກັບເດັກທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທຸກຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ. ການຈ່າຍເງິນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ ແລະຈະຖືກຈ່າຍໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານກາງ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກຫົວໜ່ວຍເກັບກຳພາສີຂອງສະຫະລັດ (IRS). IRS ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ IRS: https://www.irs.gov/coronavirus

 

ຄຳຖາມ: ໄຜແດ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ CARES?

ຄຳຕອບ: ບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຄົນງານອິດສະຫຼະ, ພະນັກງານຂອງອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ແລະ ແຮງງານຊົ່ວຄາວ (gig workers), ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານຂອງລັດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໝົດສິດທິຜົນປະໂຫຍດ.

 

ຄຳຖາມ: ຖ້າຂ້ອຍເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງການຫວ່າງງານ ຫຼືບໍ່?

ຄຳຕອບ:  ແມ່ນແລ້ວ, ຢ່າງທຳອິດ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດໄອໂອວາປົກກະຕິຫຼືບໍ່. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົ້າມາກວດເບິ່ງການອັບເດດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈຳເປັນ ທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.

 

ຄຳຖາມ:  ຖ້າຂ້ອຍກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງການຫວ່າງງານ ເພື່ອຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມອີກ 600 ໂດລາ ຫຼືບໍ່?

ຄຳຕອບ:  ບໍ່, ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງການຫວ່າງງານແລ້ວ ແລະມັນກຳລັງຖືກດຳເນີນການ ຫຼື ທ່ານມີສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພິ່ມເພື່ອຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຈ່າຍເງີນເຫຼ່ານັ້ນໃຫ້ ຕາມຈຳນວນທີ່ສະໜອງມາໃຫ້.

 

ຄຳຖາມ:  ຂ້ອຍຫວ່າງງານອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ອຍໝົດໄປແລ້ວ. ຂ້ອຍຍັງຢູ່ໃນປີຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ຖືກບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງໄດ້ອີກ ຈົນກວ່າການຮຽກຮ້ອງຂອງຂ້ອຍຈະໝົດອາຍຸ. ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງການຫວ່າງງານ ເພື່ອຂໍຮັບເງິນເພີ່ມເຕີມຕາມທີ່ຮັບຮອງໃນກົດໝາຍ CARES ຫຼືບໍ່?

ຄຳຕອບ:  ບໍ່, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງໃໝ່. ຖ້າຫາກມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະຖືກໂພສລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍທຸກຄົນທີ່ຜົນປະໂຫຍດໝົດ ຫຼັງຈາກວັນທີ 02/02/20 ຈະຖືກດຳເນິນການສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ທັງນີ້ ແລ້ວແຕ່ອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນທີຫຼັງ.

 

ຄຳຖາມ:  ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າຂ້ອຍຈະມີສັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ ຫຼືບໍ່?

ຄຳຕອບ: ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງການຫວ່າງງານແລ້ວ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ ວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ຫຼື ມີສັດຫຼືບໍ່ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະດຳເນີນການພິຈາລະນາໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານເສັດສຶ້ນ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ໃນວັນເສົາ, ພະແນກແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ອອກ ຄຳແນະນຳ ໃນຮູບແບບຂໍ້ມູນຄຳຖາມແລະຄຳຕອບ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳໜົດທີ່ສຳຄັນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຍຽວຍາຜົນກະທົບຈາກໄວລັດໂຄໂຣນາ (Families First Coronavirus Response Act) ກ່ຽວກັບບົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍການລາປ່ວຍໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃໝ່ ແລະການລາທາງການແພດແລະເພື່ອດູແລຄອບຄົວທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ບົດບັນຍັດໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ແລະຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020.

 

ຜົນກະທົບຕໍ່ລັດ: ດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບວ່າ ບົດບັນຍັດໃໝ່ນີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ລັດແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈ້າງຜູ້ຕອບສະໜອງທຳອິດແນວໃດ, ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວສະໜອງຄວາມກະຈ່າງໃນຄຳຖາມຂໍ້ 38 ໂດຍລະບຸວ່າ: “ຖ້າທ່ານວ່າຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງຄົນເຈັບໃນເຫດສຸກເສີນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງສຳລັບການລາປ່ວຍໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງດັງກລ່າວໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ການລາທາງການແພດແລະເພື່ອດູແລຄອບຄົວທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ເປັນກໍລະນີໆໄປ. ແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍບາງແຫ່ງອາດຈະຍົກເວັ້ນພະນັກງານ ຖ້າຫາກການລານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຢູ່ລອດ ເນື່ອງຈາກການດຳເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ"

 

Information from the U.S. Department of Laborhttps://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions

 

Individual